2013 hac ile ilgili Diyanet açıklaması

2013 yılı hac kayıtları ile ilgili diyanetin açıklaması
1-Müracaatlar; 04 – 22 şbat 2013 tarihleri arasInda yapIlacaktIr.
a) 2012 yIOInda kur’aya katIlanlardan hacca gidemeyenlerin “KayIt Yenileme” işlemleri
BaşkanlIğIPIzca elektronik ortamda otomatik olarak yapIlacak ve bunlar kayIt yenilemiş sayIlacaktIr. Ancak;
2012 yIOI tercihlerinden; il, ilçe, hac konaklama türleri ve kur’aya birlikte gireceği kişilerde değLşiklik
yapmak isteyenler ile müracaatlarIndan vaz geçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değLşiklikleri müracaat
süresi içerisinde yapabileceklerdir. DeğLşiklik yaptIrmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasIna
gerek yoktur.
b) 2013 yIOInda hacca gitmek üzere ilk Defa KayIt” yaptIrmak isteyenler ilgili bankalara 15.-TL ön
kayIt ücretini yatIrdIktan sonra müracaatlarIQI BaşkanlIğIPIz “http://hac.diyanet.gov.tr” internet
adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan
müftülüklere yapabileceklerdir.
2- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanI fotokopisi ile banka
dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldIklarI dilekçenin bir fotokopisini
müracaat edene vereceklerdir.
3- ilk defa kayIt yaptIracaklar kişi başIna 15.-TL’yi aşDğIdaki bankalardan herhangi birine yatIracaktIr.
KayIt yaptIrdIktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.
a) T.C. Ziraat BankasI, b) Türkiye VakIflar BankasI T.A.O.
c) Türkiye Halk BankasI, ç) Ak Bank A.ù.,
d) Al-Baraka Türk KatIOIm BankasI A.ù. e) Asya KatIOIm BankasI A.ù.
f) Kuveyt Türk KatIOIm BankasI A.ù. g) Türkiye Finans KatIOIm BankasI A.ù.
4- Müftülüklere yapIlan müracaatlarda kayIt parasIQI yatIrdIğIna dair dekontu, müracaat dilekçesi ile
birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayIt numarasI da almayanlarIn müracaatlarI
geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatIrdIklarI ücret kendilerine
iade edilecektir.
5- 2013 yIOInda çekilecek kur’a sonrasI kesin kayIt hakkI sIrasI gelenlerden süresi içerisinde kaydIQI
yaptIrmayanlara, bu husus müteakip yIllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.
6- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayInbaba, kayInvalide, kardeş ve çocuklarIn birbirleri ile, hiç bir
akrabalIk bağI olmayanlarIn istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, engellilerin ise hacca
hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.
7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocuklarIn, ebeveynleri ile birlikte ön kayItlarIQIn müftülükler
veya internet yolu ile yapIlmasIna. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayIt ücretini yatIrmIş
olmasI gerekmektedir.
8- AyrI ayrI yerlerde ve tarihlerde farklI hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet
birleştirilmesi yönündeki istekleri karşIlanmayacaktIr.
9- YakInlarIyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayIt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayIt yaptIrmasI
halinde bunlarIn müracaatlarI birlikte alInacak ve kur’aya da tek numara ile katIlacaklardIr.
10- Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarIQI hacca hiç gitmemiş
mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.
11- Daha önce hacca gidenlerin müracaatI kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra
hacca gittiği tespit edilenlerin kayItlarI sistemden silinecek ve kayIt ücreti de iade edilmeyecektir.
12- Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarIna hacca gitmek veya bir
başkasIQIn yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarI kabul edilmeyecektir. 2
13- HacI adaylarI, müracaatlarIQIn sisteme girilip girilmediğini ve yakInlIk bağlantIlarIQIn doğru bir şekilde
yapIOIp yapIlmadIğIQI yukarIda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydI girilmeyen veya
kayIt bilgilerinde yanlIşOIk olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayIt süresi içerisinde
düzelttirebileceklerdir.
14- internet ortamInda veya müftülüklere yapIlan müracaatlarda bilgi eksikliğinden “Grup BaşI” olarak
yazIlan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktIr.
15- HacI adaylarI; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun
olanIQI, verilen fiyat aralIğI ve süreyi de dikkate alarak, aşDğIdaki bilgiler IşIğInda mutlaka
Lşaretleyeceklerdir.
16- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayIFI olacağIndan ve daha sonra tür
değLşikliğine imkan tanInmayacağIndan, tercihler dikkatli bir şekilde yapIlacaktIr.
Hac Konaklama Türleri ve Bu Türler 7çin Kiralanacak
Bina ve Otellere 7liŞkin Kriterler
Hacca gidecek vatandaŞlarIŵIza farklI hizmet seçenekleri sunabilmek maksadIyla Mekke ve
Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapIlarI ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alInarak, hac
konaklama türleri ĂŞĂŒIdaki Şekilde düzenlenecektir.
a) NORMAL KONAKLAMA TÜRÜ:
Bu türde genel olarak;
9 Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yapIƐI iyi, asansör sayIƐI
yeterli, lobisi geniŞ ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irŞat salonu bulunan, ortak kullanIm
mekanlarI hacI sayIƐIna göre yeterli, kadIn ve erkeklerin ayrI ayrI ve en çok 5 kiŞinin birlikte
kalacaŒI odalarda konaklama yaptırılacaktır
9 Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700
metre mesafede yer alan binalarda, uçak programIna uygun olarak konaklama
yaptırılacaktır
9 Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kiŞi düŞecek Şekilde
konaklama yaptırılacaktır
9 Takribi kalIŞ süresi uçak programIna uygun olarak 25 – 45 gün arasInda belirlenecektir.
9 TAHM7E7 KONAKLAMA ÜCRET7 : 2.730 – 3.100 AVRO

b) MÜSTAK7L KONAKLAMA TÜRÜ:
Bu türde genel olarak;
9 Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700
metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktIr.
9 7çinde tuvalet, banyo ve buzdolabI bulunan, 2 veya 3 kiŞilik odalarda konaklama
yaptırılacaktır
9 Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacIlar ile normal konaklama türündeki hacIlar aynI
binada iskan ettirilmeyecektir.
9 Medine’de ise Merkeziye’deki yeni binalarIn genelde müstakil konaklama tür standardInda
inŞa edilmesi sebebiyle, uçak programlarIŶIn zorunlu kIlmasI halinde, müstakil konaklama tür 3
ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydIyla bu binalarda aynI anda her iki türdeki
hacI adaylarI da iskan ettirilebilecektir.
9 Müstakil odalI konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taŞImayan binalarIn, bu türler
için kullanIlmasIna izin verilmeyecektir.
9 Bu konaklama türü, binalarIn hareme takribi uzaklIklarIna ve verilecek hizmet durumlarIna
göre 3 ayrI kategoride düzenlenebilecektir.
9 Takribi kalIŞ süresi uçak programIna uygun olarak 15 – 30 gün arasInda belirlenecektir.
9 TAHM7E7 KONAKLAMA ÜCRET7: 4.000 – 5.000 AVRO
1- Müstakil – 1: Hareme olan mesafesi; 0 – 1500 metre arasInda olacaktIr.
2- Müstakil – 2: Hareme olan mesafesi; 1501 – 3500 metre arasInda olacaktIr.
3- Müstakil – 3: Hareme olan mesafesi; 3501 – 7000 metre arasInda olacaktIr.
c) OTEL KONAKLAMA TÜRÜ:
Bu türde genel olarak;
9 Mekke ve Medine standartlarIna göre lüks oteller ile yIldIzlI statüde olup, günlük oda
temizliŒi, çarŞaf ve havlularIn deŒŝŞimi vb. hizmet veren oteller kiralanacaktIr.
9 Bu otellerde 2 veya talep olmasI halinde 3 kiŞilik odalarda konaklama yaptırılacaktır
9 AnlaŞmaya göre 2 veya 3 öŒün açIk büfe yemek verilecektir.
9 Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklIklarIna
göre 2 ayrI kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.
9 TAHM7E7 KONAKLAMA ÜCRET7 : 5.750 AVRO ve ÜZER7
1- Otel – 1;
9 Mekke’de Hareme en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan lüks
otellerden birinde konaklama yaptırılacaktır
9 Takribi kalIŞ süresi uçak programIna uygun olarak 10 – 18 gün arasInda belirlenecektir.
2- Otel – 2;
9 Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan,
LJIldIzlI statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacaktır
Takribi kalIŞ süresi uçak programIna uygun olarak 14 – 25 gün arasInda belirlenecektir.
* YukarIda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km’den uzak olan yerlere servis
konulacaktIr.
** Kesin kayIt tarihi ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alInacak ücretler bilahare
duyurulacağIndan yukarIda belirtilmiş olan ücretler tahmini ücretlerdir.